سخنان زیبا و انرژی بخش بزرگان

سخنان گرانبها از بزرگمهر

بزرگمهر حکیم وزیر دربار انوشیروان عادل پادشاه  بلند مرتبه سلسله ساسانیان ایران بود .
 

 

 

بزرگمهر : روشندل  و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

 
 
بزرگمهر : دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی 
دارد ، و جویا و خواهان چیزی است.
 
بزرگمهر : دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی
 از این جهان است و روان از سرای دیگر.
 
بزرگمهر : اگر خرسند و راضی باشی زندگی به دلخواه می سپاری 
 
 
 
 جملات گرانبها و حکیمانه -بزرگمهر
 
 
سخنان گرانبها ی “بزرگمهر ” :
در ادامه :


 

 
بزرگمهر : هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید . 
دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند.
 
 
بزرگمهر : خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی
 به قدر همسنگ خرد است.
 
 
بزرگمهر : اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه
 طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد.
 

بزرگمهر : دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید .

 گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند .

 

بزرگمهر : هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد ، و دل به آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود .  

 

بزرگمهر : کسی که زبانش را از بد گفتن باز دارد ، و دل هیچ کس را به گفتن سخنان زشت نیازارد .

 

بزرگمهر : به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : 

ترسیدن در میدان جنگ ، گریز از بخشندگی ، خوار داشتن رای خردمندان ، شتابزدگی و نا آرامی

 و بیقراری در کارها . 

 

بزرگمهرسخنی که سودی در آن نیست نگفتن بهتر ، چه سخن بی سود در مثل مانند، آتشی است که دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک باشد .

 

بزرگمهر : برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست .

 

بزرگمهر : فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد و همواره بی گناه زندگی کند . 

 

بزرگمهر : کسی که به حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد به بد ونیک روزگار نمی پردازد 

چنین بنده ای در پرستیدن یزدان بیشتر می کوشد و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرهیزد ،

 ناکردنی نمی کند و از رنجه کردن بی گناهان بیزاری می جوید .

 

بزرگمهر : نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانه از بددلان بیزار است .

  

بزرگمهر : اگر  کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت  که وی راست فرمان شاه را سبک دارد 

تیره رای خیره سری بیش نیست . 

 

بزرگمهر : به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش . چون دشمن در برابر 

تو ایستاد بر آشفته مشو و تدبیر نیکو کن . 

 

بزرگمهر : دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . 

 

 

 

بزرگمهر : 

هر کس را سرنوشتی مقدر است . یکی روز و شب در طلب سربلندی و سروری به جان  می کوشد 

و بهر ه اش جز خستگی و فرسودگی و نامرادی چیزی نیست . به تعبیر دیگر در کنار چشمه روشن و

 گوارا تشنه  می ماند. از سوی دیگر بی هنری بختیار ، بی آنکه تن به کار و کوشش بسپارد ، 

روزگار بر او می خندد و از همه گونه آسایش و آرامش برخوردار می گردد . پروردگار چنین 

خواسته و تدبیر بر تقدیر کارگر نمی افتد . 

 

 

بزرگمهر : دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است .

 

 

 

بزرگمهر : هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید ،

دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند .

 

بزرگمهر : آنکه طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی  و داد و ستد با

 مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، 

و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد .

 

 

 

بزرگمهر : آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک  قدر نیکخویی و 

جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد .

 

 

بزرگمهر : بخشنده نیکخوی آن کس است که به بخشش جانش را آراسته گرداند . 

دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد .

 

 

بزرگمهر : 

ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : 

دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ،

 دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ،

 پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ،

 سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ،

 کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ،

 و بی خردی که خردجوی نباشد . 

 

 

بزرگمهر : آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد .

 

بزرگمهر : خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است .

 

بزرگمهر : آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ،

 بیش از همه در خور ستایش است .

 

بزرگمهر : روشندل  و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید .

 

 

 

بزرگمهر : دل  اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند .

 

 

بزرگمهر : خردمند  هرگز غم آنچه را  از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین

 کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد

 خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد . 

 

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند .  بزرگمهر

 


 

Bozorgmehr
Bozorgmehr-e Bokhtagan, also known as Burzmihr, Dadmihr and Dadburzmihr, was a Iranian nobleman from the Karen family, who served as minister of the Sasanian king Kavadh I, and later as Grand Vizier …Wikipedia

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا