اشعار گرانبهای شاعران

 
 

اشعار گرانبهای شاعران

 
 

 
 
 

با کلیک بر روی نام شاعر و انتخاب اثر شاعر، به شعرهای وی دسترسی پیدا کنید.

 
 

فهرست شعرا

 

 
  ابوسعید ابوالخیر
 
نیما یوشیج     شیخ بهایی ویلیام شکسپیر
 
امیر خسرو دهلوی
 
  خیام شیخ محمود شبستری مسعود سعد سلمان
 
انوری
 
  دقیقی صائب تبریزی منوچهری
 
اوحدی مراغه ای
 
  رودکی عبید زاکانی مولوی  
 
بابا طاهر
 
  سعدی عطار ناصر خسرو
 
پروین اعتصامی
 
  سنایی   فخرالدین عراقی نظامی گنجوی
 
جامی
 
  غزنوی   فرخیسیستانی گـوتـــه 
 
حافظ
 
سیف فرغانی فروغیبسطامی شوریده شیرازی
 
خاقانی
 
  شهریار محتشم کاشانی وحشی بافقی 

 
 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دکمه بازگشت به بالا